خنثی کننده لیبل AM برای دزدگیر فروشگاهی

خنثی کننده لیبل AM برای دزدگیر فروشگاهی
فاصله خنثی سازی 10 سانتی متر
دزدگیر فروشگاهی