عملكرد گیت فروشگاهی امنیتی (ضد سرقت)

  عملكرد گیت فروشگاهی امنیتی (ضد سرقت) در كنار درب های تمام فلزی به طور كلی كاركرد تمام دستگاه ها در صورت باز بودن مداوم درب های تمام فلزی منتفی است و مهمترین محدودیت آن است كه فلزی كه درصد زیادی از بدنه  آنتن را پوشش دهد باعث شیلد(shield)  امواج الكترومغناطیس میشود به نحوی كه  چنانچه گیرنده در پشت درب تمام فلزی نصب گردد، قادر به تشخیص امواج حساس تگ نمیباشد زیرا درب تمام فلزی امواج تگ را شیلد مینماید و از طرف دیگر این درب تمام فلزی باعث كور شدن الگوی گیرایی آنتن (Antenna Receiving Pattern) میشود به عبارت ساده تر فلزی كه ابعادش قابل مقایسه با ابعاد آنتن است ویژگی های آنتن گیرنده را بر هم میزند به نحوی كه آنتن را به پاره سیمی تبدیل میكند كه هیچ كاركردی نداشته باشد.
حال چنانچه آنتن فرستنده در پشت درب تمام فلزی قرار گیرد، موضوع از زاویه فرستندگی قابل بررسی است بدین نحو كه درب تمام فلزی مانع از رسیدن امواج فرستنده به تگ میشود و به همین خاطر تگ هیچ پیغامی از فرستنده مبتنی بر واكنش در یافت نمیكند و در این صورت كار نخواهد كرد. همچنین اثر درب تمام فلزی بر روی كور شدن
الگوی فرستندگی ((Antenna Transmission Pattern  بسیار مشكل ساز تر است زیرا آنتن فرستنده یك آنتن اكتیو است به این علت كه توان الكتریكی را در فضا منتشر میكند و با مماس شدن درب تمام فلزی با آنتن فرستنده درصدی از امواجی كه باید تشعشع كند، به صورت امواج سطحی بر روی درب تمام فلزی تلف میشود و درصد قابل توجه دیگر امواج با انعكاس از روی فلز كه میتوانیم آنرا نوعی  Scatter Backبدانیم، به درون آنتن فرستنده باز میگردد و چون آنتن فرستنده بامدارات پاور در ارتباط است، این امواج در برگشت مجدد به آنتن فرستنده به جریان الكتریكی تبدیل میشود و به صورت یك تریپ به مدار پاور برمیگردد و میتواند باعث صدمات جبران ناپذیری به مدارات پاور گردد.
  2-  عملكرد گیت های امنیتی (ضد سرقت) در مجاورت درب هایی كه حد اكثر یك چهارم آن از پایین درب فلزی است
    در قسمت قبل در مورد اثر درب های تمام فلزی بر روی عملكرد آنتن ها توضیح داده شد. حال چنانچه قسمتی از درب فلزی باشد تاثیر كمتری نسبت به درب تمام فلزی بر روی عملكرد آنتن های ایمن موج خواهد گذاشت زیرا ویژگی های آنتن به شكلی طراحی شده تا  عملكرد بسیار بهتری (نسبت به گیتهای امنیتی AM  دیگر( در كنار درب های فلزی داشته باشد.
    اما گیتهای RF تقریبا در مجاورت اینگونه درب ها كار نخواهند كرد و حتی امكان از كار افتادن گیت  AM كمپانی های دیگر (چنانچه فرستنده پشت اینگونه درب ها نصب شود) به دلیل حساسیت بالای آنتن های این دستگاه ها وجود دارد. در واقع به علت باز و بسته شدن در به طور مداوم، جریانات برگشتی كه در بالا به آن اشاره شد، باعث صدمه زدن جدی به مدارات پاور این گیت ها میشود. به محض باز شدن درب و مماس شدن قسمت فلزی درب بر روی آنتن فرستنده، جریانات برگشتی به درون مدارت پاور به صورت یورشی، باعث صدمات جدی به این مدارات میشود. این درحالی است كه آنتن گیت های ایمن موج و مدارات تغذیه پاور به نحوی طراحی شده اند كه مقاومت بالا و واكنش سریع در مقابل این جریانات یورشی انجام میدهند به نحوی نوعا در مدت زمان حدود چند نانوثانیه، جریانات یورشی برگشتی  دفع میشود . عملكرد گیت فروشگاهی امنیتی