دزد گیر فروشگاهی برای جواهرات فروشی ها

دزدگیر فروشگاهی برای جواهرات فروشی ها
برای جواهر فروشی ها لیبل دزدگیر فروشگاهی زیادی وجود دارد
اما برای این نوع فروشگاه ها چون که دارای اجناس فلزی است لیبل مناسب نیست.
زیرا لیبل دزدگیر فروشگاهی روی فلزات بازدهی ندارند دزد گیر فروشگاهی