ضامن امنیت


ایمن اویژه محافظ اجناس فروشگاه شما با استفاده از دزدگیر فروشگاهی نظر خود و رقیبان کاری خود را به طرف خود جلب کرده و جلو ضرر و زیان های وارده از شلوغی فروشگاه و دزدی های بی مورد را بگیرید؛با استفاده از هسگر حرارتی در دزگیر ایمن اویژه خیال خود و همکاران خود را راحت کنید؛دزد گیر فروشگاهی ایمن اویژه کاملا بدون خطا بوده،و قبلا  خود را در فروشگاه های معتبر ثابت کرده  است،از دیگر امکانات این دزگیر می توان به قوی بودن هسگر ها سنسور های بروز ان اشارا کرد،که  بسیار مناسب و بدرد شما مشتران گرامی خواهد خورد

دزدگیر فروشگاهی