دزدگیر فروشگاهی کلاس B

 دزدگیر فروشگاهی کلاس B
هدف از اشنایی با این کلاس دزدگیر فروشگاهی هایی هستند که فقط برد انها در کمپانی ساخته شده و بدنه دستگاه ساخت ایران یا چین است که این امرباعث ارزان تر شدن این دستگاه ها نسبت به کلاس آ میشود.
اکثر این سیستم ها را اگر برد انرا برند های معروف و بدنه را در هلند و در کمپانی کراس پوینت میسازند. دزدگیر فروشگاهی