دزدگیر فروشگاهی ناقص


دزدگیر فروشگاهی ناقص به معنای دزدگیر فروشگاهی است که نمی تواند در شرایط اضطراری درست عمل کند. در واقع دزدگیر فروشگاهی ای که نتواند در مواقع لزوم اژیر خطر بکشد را می توان به عنوان یک دزدگیر فروشگاهی ناقص به شمار اورد.

دزدگیر فروشگاهی, دزدگیر