موارد استفاده از گیت فروشگاهی

موارد استفاده از گیت فروشگاهی:
-کمتر شدن خطا
-استفاده بهینه از نیروی انسانی
-کمتر شدن هزینه و زمان
کارکرد گیت های فروشگاهی:
گیت های فروشگاهی بر سه نوع پایه استوار است:
1.RF
2.AM
3.EM
در این سه بدلیل بالا بودن بازده کاری و کم بودن هزینه RF توجه همه را به طرف خود جلب کرده است.
البتهAM هم به میزان محدودی در فروشگاههای خاص مورد استفاده است.اما EM مورد توجه نیست.
و از همه اینها مهم تر انتخاب برند و کمپانی تولید کننده سیستم ها است  گیت فروشگاهی