دزدگیر فروشگاهی پهلوان


دزدگیر فروشگاهی پهلوان برای کسانی خوب است که قدرت فیزیکی بالایی داشته باشند و در تمامی ساعات شبانه روز نیازمند دزدگیر فروشگاهی باشند. قطعا تفاوت زیادی بین دزدگیر فروشگاهی پهلوان و سایر دزدگیرهای فروشگاهیباید باشد. اما در واقع کارکرد و اساس کار دزدگیر فروشگاهی پهلوان بر ایساس سیستمی است که رویش پیاده شده.

دزدگیر فروشگاهی, دزدگیر