گیت های فروشگاهی چیست؟

گیت فروشگاهی نوعی تکنولوژی است برای جلوگیری از دزدی از فروشگاه ها است .
تگ هایی کوچک مغناطیسی به لباس ها متصل میشود و به محض عبور از این گیت ها، گیت های فروشگاه شروع به آژیر کشیدن میکنند و برخی دیگر از گیت های فروشگاهی دارای لیبل هستند که لیبل ها یکبار مصرف و بشکل برچسب هستند.
و وقتی این برچسب ها از گیت های فروشگاهی عبور کنند باعث آژیر کشیدن این گیت های فروشگاهی میشوند.