انواع گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی نوعی وسیله که از برای جلوگیری از دزدی استفاده میشود.
که به لباس یا کالا وصل شده و اگر از دزدگیر فروشگاه عبور کند باعث به کار افتادن اژیر میشود .
گیت های فروشگاهی دو نوع اند (رادیویی)،(آکوستو مغناطیس). گیت فروشگاهی