تگ مناسب خود را چگونه انتخاب کنیم؟

تگ های بزرگتر بهتر است زیرا تگ های کوچکتر ممکن است در امنیت محصولات دارای اشتباه شوند و این انتخاب کوچک ها باعث اثر بخشی گیت های فروشگاهی را کم میکنتد
تمامی تگ ها با قدرت و توان های هم اندازه توید نمیشوند از این جهت شخیص تگ ها برای گیت های فروشگاهی میتواند متفاوت باشد تگ های کوچک علاوه بر عدم دارا بودن ظاهر بازدارند ه بودن تاثیر مستقیم بر روی بر عملکرد میگذارد .