» » چرا گيت هاي فروشگاهی RF نسب به AM فراگير تر بوده است؟

چرا گيت هاي فروشگاهی RF نسب به AM فراگير تر بوده است؟به علت ارزاني دزدگیر فروشگاهی RF  نسبت به دزدگیر فروشگاهی  AM  در بازار جهاني و به تبع آن در بازار ايران گيت فروشگاهی RF نسبت به گیت فروشگاهی AM فراگيرتر بوده است،